Ego State-terapi

Ego state-terapi

Ego State-terapi har sin bas i hypnos och metoden finns bland annat beskriven i boken Ego States – Theory and Therapy av John och Helen Watkins. De utvecklade metoden under lång tid och inspirerades från flera håll. Deras arbete har inspirerat många kunniga terapeuter, främst i USA, som vidareutvecklat metoder för att nå och arbeta med inre delar, Ego States.

 

Man kan tala om delar av personligheten, aspekter, tillstånd eller använda andra termer. Jag tänker att det handlar om mer eller mindre väl utvecklade och avgränsade delar inom en person. De rymmer ofta känslor som i barndomen inte varit möjliga att få bekräftade eller som avvisats. En uppväxt med till exempel stora krav på prestation kan leda till att en sårbar aspekt av barnet ”går under jorden”. I det vuxna livet kan det sårbara göra sig påmint under stress och kriser. Det finns då inte så bra beredskap för att ta hand om sig själv och den egna sårbarheten. Det är något som aldrig fått finnas och inte heller tagits om hand och lugnats av en trygg vuxen. Den vuxna patienten kan få hjälp att nå in till delar i det inre som bär på sårbarhet och svåra känslor. Det som inte togs om hand i barndomen kan med tiden bli möjligt att ta hand om i nuet. Ibland vid avgränsade problem och då det finns en ganska stabil personlighet kan det vara lätt att nå in till dolda delar i det inre och åstadkomma läkning och förändring. Vid allvarlig och tidig traumatisering eller allvarlig försummelse är det ofta mer komplicerat och tar längre tid. Ofta finns ett system av skyddande delar som avvärjer tillträde till det inre. Då behövs mer arbete med tilliten och anknytningen, speciellt för dessa delar som inte har någon tillit alls och kanske gör allt för att hålla terapeuten på avstånd.

 

Metoden kan användas både under hypnos, men också i ”vaket” tillstånd genom att patienten uppmanas att ge akt på tankar, känslor och förnimmelser som kan höra ihop med dolda tillstånd i det inre.

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi